Poszerzanie horyzontów

Nowoczesny obiekt i profesjonalna kadra umożliwi dzieciom swobodny rozwój, edukację, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa poprzez:

 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności i oryginalności dziecka oraz
  potrzeby poszukiwania własnego „ja”.
 • Budowanie systemu wartości i wskazywanie właściwych ścieżek podążania za nieznanym.
 • Wsparcie i stymulowanie wielokierunkowej aktywności dziecka na różnych płaszczyznach rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
 • Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 • Wspieranie i pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony poprzez organizacje zajęć rewalidacyjnych ze specjalistami danej niepełnosprawności.
 • Wykorzystanie w praktyce sali doświadczania świata stymulującej rozwój zmysłów w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji każdego dziecka.
 • Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych.
 • Wspieranie naturalnej dziecięcej ciekawości świata, dobór metod i form adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń lub wytworów pracy w sposób zrozumiały dla innych.
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 • Częste korzystanie z dwóch placów zabaw wraz z mini boiskiem sportowym będących miejscem fascynacji, eksperymentu i potencjału sportowego, w którym dzieci będą mogły spalać nadmiar energii, rozwijać wyobraźnię, sportowe pasje, obserwować naturę, a w szczególności zaspokajać towarzyszącą im na każdym kroku chęć poznania otaczającego świata. Profesjonalny i stworzony z wyobraźnią projekt uwzględnia indywidualne potrzeby i zainteresowania dzieci.
 • Organizowanie gier sportowych, naukę zasad fair play w trosce o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci.
 • Modelowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 • Cykliczne organizowanie różnych form zajęć sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią ciągłość procesów adaptacji na dalszych etapach kształcenia.
 • Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.